مدیران صندوق

مدیران صندوق

    مدیرعامل صندوق:

  • آقای دکتر محمدعلی بحرینی


    هیئت‌مدیره صندوق

آقای دکتر سعید سرکار     رئیس هیئت‌مدیره
آقای صابر میرزایی   نائب رئیس
آقای ابراهیم حاج ابراهیمی   عضو هیئت‌مدیره
آقای میر جواد نگارنده   عضو هیئت‌مدیره
     

​