معرفی

صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوري نانو

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو یک نهاد مالی تخصصی در حوزه توسعه و تقویت کسب و کارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته است. این صندوق بر اساس مصوبه یازدهمین جلسه کارگروه هماهنگی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه (ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) در سال 1390 تأسیس گردیده است.
265250000000 تومان
3650 پروژه
105025 نفر

اهداف

  •  حمایت از توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان
  •  تسهیل فرآیند تجاری‌سازی با ابزارهای مالی و مدیریتی
  •  حمایت از توسعه نوآوری و کارآفرینی فناورانه
  •  کمک به کارآفرینی سازمانی در حوزه فناوری‌های پیشرفته
0%