سهامداران

سهامداران

 ستاد توسعه فناوری نانو                     45 درصد
شرکت کارآفرینی و فناوری ایران   20 درصد
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان   35 درصد
     

 

0%