سهامداران

سهامداران

 ستاد توسعه فناوری نانو                     45 درصد
شرکت کارآفرینی و فناوری ایران   20 درصد
موسسه توسعه فناوری نخبگان   30 درصد
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان   5 درصد