کمک-به-توسعه-کسب‌وکارهای-فناور-موجود-و-رفع-موانع-بنگاه‌ها-در-تجاری‌سازی